KS Art & Design 
 

algemene voorwaarden 

 


1. Totstandkoming van de overeenkomst
1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.2. KS Art & Design doet een aanbod aan u op basis van uw specifieke verzoek, of op andere wijzen als de kunstenares dat als zodanig aangeeft. Algemene aanbiedingen die gedaan worden, worden niet als aanbod beschouwd.
1.3. U kunt het aanbod aanvaarden door tijdig de betaling te verrichten. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand. Alle bestellingen vallen onder de AV.
1.4. Betaling vindt vooraf plaats. Na uw betaling zal KS Art & Design beginnen aan het proces van uw kunstwerk.
1.5. KS Art & Design zal u daarna op de hoogte houden van het proces.


2. Uitvoeren van de overeenkomst en levering
2.1.  KS Art & Design zal na het tot stand komen van de overeenkomst beginnen met de uitvoering, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2.2. Zodra het werk is afgerond, zal KS Art & Design u een foto sturen. U mag deze dan voorzien van feedback. Feedback moet altijd schriftelijk worden ingediend, en eventueel telefonisch worden toegelicht.
2.3. Goedkeuring vindt plaats door een bevestiging, het ophalen van de bestelling of akkoord gaan voor verzending betekent ook goedkeuring.
2.4. Bestellingen worden afgeleverd via de gewone post (reguliere verzending of aangetekende verzending), indien gewenst kunnen ze ook worden opgehaald.

3. Geen herroepingsrecht
Omdat de kunstwerken op maat worden gemaakt volgens de specificaties van de klant of duidelijk zijn gepersonaliseerd, hebben klanten geen herroepingsrecht. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.


4. Conformiteit en klachten
4.1. De producten die KS Art & Design levert, beschikken over de kwaliteit en prestaties die u naar alle redelijkheid kunt verwachten. Wij wijzen erop dat de kwaliteit van de kunstwerken afhankelijk is van de kwaliteit van de digitale afbeeldingen die u opstuurt. Er kunnen geen claims worden geaccepteerd op basis van meningen of afwijkende details van de originele foto.
4.2. KS Art & Design is niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat niet aan uw wensen voldoet als u het kunstwerk al in eigen bezit heeft. Zoals genoemd in de AV.
4.3. KS Art & Design is niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist gebruik door de klant of door normale slijtage.


5. Gebruiksregels
5.1. U gebruikt uw eigen naam en contactgegevens en u houdt uw gegevens strikt vertrouwelijk.
5.2. U garandeert dat de foto's die zijn opgestuurd geen inbreuk maken op rechten van derden. Rechten van derden omvatten, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, naburige rechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en rechten op bedrijfsgeheimen. Rechten van derden omvatten tevens, zonder beperking, privacy-rechten en portretrechten.
5.3. U garandeert tevens dat de foto's die zijn opgestuurd, geen inbreuk maken op strafrechtwetgeving, wettelijke bepalingen van dwingend recht, de openbare orde, de goede zeden of wat overeenkomstig ongeschreven recht wordt beschouwd als betamelijk gedrag.
5.4. U garandeert dat KS Art & Design, door het verwerken van uw bestelling en het uitvoeren van de overeenkomst, geen inbreuk maakt op enige rechten van derden of regels zoals hierboven genoemd.
5.5. U garandeert dat de bestellingen die u plaatst, bedoeld zijn voor privé- en niet-commercieel gebruik.
5.6. U garandeert dat de foto's die zijn opgestuurd, geen virussen, malware, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke software of andere inhoud bevatten die diensten kunnen compromitteren. U garandeert dat u de diensten van KS Art & Design niet zult hacken, spammen of op enige wijze zult gebruiken die de integriteit of uitvoering van onze diensten beïnvloedt of onderbreekt. U garandeert tevens dat u geen (persoons-)gegevens van KS Art & Design zult verzamelen of verwerken.
5.8. KS Art & Design heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen en octrooirechten op en met betrekking tot onze websites, applicaties, foto-editor en diensten, inclusief de bijbehorende knowhow, zijn het eigendom van KS Art & Design. Het auteursrecht op alle getoonde werken berust bij de desbetreffende kunstenaar. De afbeeldingen van de werken mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.


7. Privacy
7.1. KS Art & Design zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens van de klanten worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AV)

8. Aansprakelijkheid
8.1. [KS Art & Design] aansprakelijkheid is beperkt tot schade die het rechtstreeks en directe gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen of een onrechtmatige daad onzerzijds. Dat betekent dat we niet aansprakelijk zijn voor, onder meer, indirecte of gevolgschade zoals verlies van omzet, verlies van winst, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of schadeclaims van derden. Evenmin is [KS Art & Design] niet aansprakelijk als een kunstwerk naderhand na ontvangst toch niet aan de wensen voldoet.